ت

هدف اقسام مختلفی دارد؛ برخی هدف خود را رسیدن به کمال وخداست که این هدف از بالاترین اهداف است وجنبه آخرتی دارد ولی برخی هدف خود را برتری درکنکور واستخدام در اداره ها قرار داده اند که ایننیز یک نوع دیگر از هدف می باشد که خوبی وبدی آن وابسته به نیت وقصد فرد است.

در هر حال برای رسیدن به هدف باید از اوقات فراغت استغاده بهتری بکنیم وزمانهایی را که بیکار هستیم به هدف خود فکر وبه سوی آن قدم برداریم وبه غیر از این کار برای رسیدن به هدف تندرستی وحال داشتن وسالم بودن خیلی مهم است ؛ تا زمانی که حال دارید از این فرصت ونعمت های الهی نهایت استفاده را بکنید تا به هدف برسید .

امام باقر عليه السلام:

چون فرصت دست دهد به سوى هدف خود بشتاب، و هيچ فرصتى مانند روزهاى فراغتِ همراه با تندرستى نيست

ميزان الحكمه جلد9 صفحه 9

کسانی که به هدف نمی رسند در راه خود ثابت قدم نیستند واز فرصت هایی که دیگران آن را به بطالت گذرانده اند ؛ نهایت استفاده را نکرده اند.